• rys. Grzegorz Gwizdon
  • Łomża, ul. Długa 13, Łomżyńskie Toważystwo Naukowe

Aktualności »

Niebywała okazja!

obnizka

 

Spotkanie edukacyjne w ramach akcji „Jestem na pTAK!”

14 marca br., Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów przeprowadziło spotkanie edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła na pTAK!” organizowanej przez stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Zajęcia dotyczące biologii ptaków odbyły się w klasach II-III Szkoły Podstawowej w Chludniach. Pani Julia Gulanowska przeprowadziła prezentację multimedialną, połączoną z pokazem krótkich filmów przyrodniczych i odgłosami ptaków. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się dlaczego ptaki muszą migrować, które gatunki wracają wiosną do Polski oraz jak wyglądają ich wiosenne zachowania. Aby utrwalić wiedzę dzieci odgadywały ptasie zagadki i rozpoznawały ptaki ze zdjęć. Na koniec zajęć uczniowie wykonali papierowe bociany oraz samodzielnie zbudowali ptasie gniazda z naturalnych materiałów.

Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały ciekawostek o ptakach i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne wydarzenie edukacyjne – „Noc Sów”, którego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Ptaki Polskie – jestem na pTAK! (szczegóły na naszej stronie).

 

 

 

Spotkanie wyborcze Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży

11 marca 2017 r. w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży. Na kolejny okres sprawozdawczo-wyborczy Prezesem została wybrana prof. dr hab. Henryka Sędziak. W skład nowego Zarządu weszły również dr Małgorzata K. Frąckiewicz – Wiceprezes, Maria Tocka – Skarbnik, Krystyna Hoffman – Sekretarz, prof. Małgorzata Dajnowicz, dr Dorota Czyż, dr Dorota Cybulska oraz dr Ewa Chludzińska – członkowie zarządu.

Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działalności.

Serdecznie zapraszamy na seminaria językoznawcze organizowane co miesiąc przez Towarzystwo Kultury Języka w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta pani minister prof. Magdaleny Gawin w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży

10 marca 2017 r. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów gościło prof. Magdalenę Gawin pełniącą funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz generalnego konserwatora zabytków. Pani prof. Magdalena Gawin odpowiedziała na zaproszenie i odwiedziła podwoje Towarzystwa w trakcie swojej wizyty w Łomży – w związku z ogólnopolską konferencją, która odbyła się w Muzeum Diecezjalnym. Nasz wyjątkowy gość spotkał się z przedstawicielami zarządu i członków ŁTN oraz zapoznał się z funkcjonowaniem Towarzystwa i podejmowanymi przez nie obecnie inicjatywami. Pani Minister zwiedziła również Gabinet im. Janiny i Piotra Bańkowskich, będący wizytówką ŁTN jako jego dobro wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.

 

Noc Sów w Chludniach

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zaprasza na Noc Sów w Chludniach – ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, poświęcone jednym z najbardziej tajemniczych ptaków.

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda życie sów w Polsce, jakie gatunki możesz spotkać w najbliższej okolicy? To jest wydarzenie dla Ciebie!

W programie m. in.:
-projekcja filmu przyrodniczego „Sowy Polski”
– nocny spacer – poszukiwanie i nasłuchiwanie głosów sów
– wspólne ognisko

Spotykamy się w Szkole Podstawowej w Chludniach o 18.45
Zachęcamy do zabrania ze sobą latarek, stroju w terenowego i ewentualnego prowiantu na ognisko.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu jedynie pod opieką dorosłych.
Więcej informacji i zapisy pod nr tel: 86 216 32 56, 698-008-126
lub mailowo: wagowie@ltn.lomza.pl
Udział w spotkaniu bezpłatny!

Pomysłodawcą i Koordynatorem Ogólnopolskim Nocy Sów jest stowarzyszenie Ptaki Polskie – jestem na pTAK!

 

Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia – Projekt finansowany w ramach programu Dialog przez MNiSW

Celem ogólnym projektu jest stworzenie podstaw do funkcjonowania i zapoczątkowania  działalności „Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym pogranicza mazowiecko-podlaskiego”, które będzie zajmowało się badaniami genealogicznymi, historycznymi, językowymi i społecznymi dawnego i współczesnego krajobrazu kulturowego, zwłaszcza, terenu historycznej ziemi łomżyńskiej. Wyniki tych prac posłużą do dalszych badań nad rozwojem krajobrazu kulturowego i społecznego środowisk lokalnych i regionalnych oraz do tworzenia monografii miejscowości i ich mieszkańców.

„Laboratorium” będzie gromadziło i wykorzystywało w swojej działalności badawczej wszelkie źródła historyczne, które pozwolą na odtworzenie składu dawnego społeczeństwa: rodzin, rodów, grup kulturowych, klas społecznych, które wpływały w ciągu dziejów na kształtowanie i zmiany w krajobrazie kulturowym ziemi łomżyńskiej. Badania zostaną oparte na gromadzeniu i analizie źródeł historycznych, wykorzystywanych do badań genealogicznych, takich jak np.: księgi metrykalne, dokumenty, korespondencja, pamiętniki, zdjęcia, mapy itp.). Na ich podstawie zostanie wyekscerpowany materiał zawierający dane o konkretnych osobach, rodzinach, rodach, charakterystycznych dla regionu nazwiskach, pełnionych przez konkretne jednostki funkcjach oraz związkach osób z określonym  miejscem (miastem, wsią, osadą). Proces badawczy zostanie pogłębiony o obserwację współczesnego wyglądu i funkcjonowania badanych miejsc (lub miejscowości) w świadomości społecznej, a także o wywiady środowiskowe z  mieszkańcami, którzy, żyjąc w danym miejscu, będą mogli udzielić informacji o historii swojej małej ojczyzny i własnej rodziny.

Zakładane efekty projektu to m.in.:

– pozyskanie (skopiowanie na nośniki elektroniczne) rozproszonego materiału źródłowego z ksiąg metrykalnych, źródeł prywatnych (np. pamiętników i zdjęć) i stworzenie bazy danych o badanym obszarze i jego mieszkańcach; stworzenie katalogu osobowego mieszkańców ziemi łomżyńskiej;

– pozyskanie materiału źródłowego z wywiadów środowiskowych (rozmów) od osób posiadających wiedzę dotyczącą historii danego miejsca (miejscowości);

– tworzenie fotograficznej bazy miejsc (miejscowości) i siedlisk ludzkich w stanie obecnym dla późniejszej konfrontacji z pozyskanymi źródłami historycznymi.

Projekt w swoim założeniu ma charakter nie tylko badawczy i naukowy, lecz przede wszystkim jego efekty mają oddziaływać na społeczność poprzez pobudzenie świadomości o zmianach, jakie na przestrzeni wieków zachodziły w najbliższym otoczeniu mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej. Niezwykle ważne będzie podkreślenie, że obecny stan społeczny mieszkańców, rozwój ekonomiczny i kulturowy danego obszaru i społeczeństwa ma swoje podstawy w przeszłości i wynika z dorobku minionych pokoleń i konkretnych osób. Projekt ma m.in. stworzyć podstawy do profesjonalnego i doraźnego wspierania osób poszukujących własnych korzeni.

 

Spotkanie genealogiczne „Skąd nasz ród?” 20.02.2017 r.

20 lutego br. w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród?”, zorganizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Historię rodu Laskowskich przedstawił pan Bogdan Laskowski, przedstawiciel tej rodziny, zamieszkały w Łomży. Spotkanie prowadziła inicjatorka cyklu – dr Małgorzata K. Frąckiewicz.

Prelegent w swoim wystąpieniu przybliżył bardzo dokładnie zgromadzonym kilkupokoleniową historię rodu, z którego się wywodzi, prezentując ciekawą dokumentację fotograficzną, źródłową i opisową. Podkreślił, że członkowie rodziny Laskowskich od pokoleń byli związani z historyczną ziemią łomżyńską, angażowali się w działalność społeczno-polityczną i wykazywali dużą aktywność na rzecz swojego regionu, budując prestiż własnego rodu. Prelegent skupił się na kilku przedstawicielach rodu, w szczególności na osobach, które w sposób jednoznaczny zaistniały swoją działalnością w kraju i w regionie, pozostawiając istniejące do dziś kilkusetletnie ślady swojej tu bytności. Opowiedział m. in. o pamiątkach rodzinnych i pochodzących z XVI i XVII wieku tablicach upamiętniających członków rodu Laskowskich, które obecnie znajdują się w zambrowskim kościele p.w. Św. Trójcy.

Na koniec wystąpienia pan Bogdan Laskowski podziękował Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów oraz prowadzącej spotkanie pani dr Małgorzacie K. Frąckiewicz za inicjatywę pielęgnowania pamięci o przodkach i dziedzictwie kulturowym, jakie jest bezcennym dobrem i udziałem każdego.

Po prelekcji był czas na dyskusję, w czasie której prelegent odpowiadał na pytania, a zgromadzeni mogli porozmawiać o interesujących ich kwestiach związanych z tematyką wystąpienia.

Spotkanie zgromadziło osoby, wśród których znaleźli się zarówno członkowie rodziny Laskowskich, jak i łomżyńscy pasjonaci genealogii. Wydarzenie zakończyły gromkie brawa dla prelegenta, dyskutantów oraz organizatorów. Po nich dr Małgorzata K. Frąckiewicz podziękowała prelegentowi i przybyłym gościom, a następnie zaprosiła wszystkich na marcowe wspomnienia z cyklu „Skąd nasz ród?”

 

Seminarium językoznawcze prof. Henryki Sędziak 18.02.2017 r.

W dniu 18 lutego br., w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży odbyło się kolejne spotkanie prowadzone przez prof. Henrykę Sędziak w ramach „Spotkań językoznawczych”.

Tym razem z prelekcją dotyczącą wybranych nazwisk Żydów łomżyńskich wystąpiła pani dr Małgorzata K. Frąckiewicz, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na aspekt historyczny i językowy powstawania nazwisk żydowskich. Powiedziała m.in.:

„Nie można zapomnieć, że dzieje Łomży splatają się z historią Żydów polskich, którzy w przestrzeni tego wyjątkowego miasta, na Mazowszu znaleźli swój dom, swoją ziemię obiecaną. Nie dla wszystkich była to kraina mlekiem i miodem płynąca. Ludność żydowska tworzyła barwną i aktywną wspólnotę z innymi ówczesnymi mieszkańcami miasta, dzieliła także biedę z ludnością polską w niełatwym dla wszystkich dziewiętnastym stuleciu”.

 

Podkreśliła, że nazwiska żydowskie charakteryzują się m.in. związkiem z obszarem ziemi łomżyńskiej, tworząc np. liczną grupę tzw. nazwisk odmiejscowych (np. Giełczyński, Kolniak, Szczuczyński, Śniadowicz, Tykocki). Są także związane z zawodami wykonywanymi przez tę społeczność (np. Furmanowicz, Młynarzewicz, Piekarowicz, Złotnik). Dr M. K. Frąckiewicz stwierdziła, że:

 

„Łomżyńskie antroponimy żydowskie przełomu XIX i XX wieku, stanowią obszerny i niezwykle ciekawy materiał, dający podłoże do powstania licznych prac badawczych. Dają także możliwość dokonania analiz porównawczych z nazwiskami wcześniejszymi, jakie łomżanie nosili np. w wieku XVII  oraz ze współczesnymi nazwiskami łomżan, co w perspektywie czasu pozwala zauważyć, jak antroponimia miasta i jego okolic się zmieniła na przestrzeni wieków pod wpływem nazewnictwa narzuconego łomżyńskiej ludności żydowskiej przez władze zaboru rosyjskiego, w obszarze którego znalazła się Łomża i ziemia łomżyńska. Na podstawie materiału badawczego można także wskazać nazwiska żydowskie, jakie noszą do dziś współcześni łomżanie, potomkowie mieszczan, którzy np. jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego stanowili ponad 50% mieszkańców Łomży”.

 

Ponadto prelegentka przywołała i zaprezentowała kilka prac i publikacji poświęconych tematowi wystąpienia. Szerzej jej materiał badawczy zostanie przedstawiony w przygotowywanej obecnie publikacji książkowej, zaś tymczasem w wersji popularnej został on przedstawiony na stronie historialomzy.pl, na którą odsyłamy zainteresowanych.

Na zakończenie podziękowano uczestnikom za liczne przybycie i zaproszono ich na kolejne seminarium językoznawcze organizowane w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży.

 

Spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród? 20.02.2017 r.

 

Zaproszenie na seminarium językoznawcze 18.02.2017