Zmarł wybitny historyk – ks. prof. Witold Jemielity

Ks. Prof. Witold Jemielity został uhonorowany godnościami kościelnymi kapłana Jego Świątobliwości i kanonika Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej. Ceniony historyk i wykładowca, wieloletni Archiwariusz Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Stopień doktora nauk teologicznych w dziedzinie historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1963 roku. W 1994 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, ATK i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe ks. prof. Witolda Jemielitego koncentrują się na zagadnieniach historii Kościoła w Królestwie Polskim i w Diecezji Łomżyńskiej, dziejów innych wyznań, szkolnictwa, podziałów administracyjnych powiatów województwa białostockiego, represji duchowieństwa po II wojnie światowej. Dorobek piśmienniczy oparty na źródłach archiwalnych liczy ponad 50 monografii, ponad 200 artykułów, 127 życiorysów.

Był wielokrotnie nagradzany w dziedzinie kultury. Otrzymał Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera i nagrody za działalność wydawniczą. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt dokonań w ochronie dziedzictwa kulturowego.