Członkowie ŁTN im. Wagów na międzynarodowej konferencji naukowej w Orchard Lake, MI (USA)- 9-10.10.2020 r.

Dr Małgorzata K. Frąckiewicz i mgr Kamil M. Leszczyński biorą udział w organizowanej w dniach 9-10 października br. w Orchard Lake, MI w Stanach Zjednoczonych Międzynarodowej Konferencji Naukowej (online) pt. Udział i rola Polonii amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno-społecznych pomiędzy USA i Polską w XX i XIX wieku. Konferencja jest współorganizowana  m.in. przez Światową Radę Badań nad Polonią, Misję Polską w Orchard Lake Schools oraz Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Cel konferencji to stworzenie szerokiej perspektywy historycznej, socjologicznej i politologicznej ukazującej rolę mniejszości polskiej w USA na tle innych grup etnicznych i narodowych w ich aspiracjach politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dążeń niepodległościowych. W zamiarach organizatorów aspirować ona będzie do odegrania roli think tanku dla gremiów odpowiedzialnych za decyzje na różnych szczeblach ich podejmowania. Wpisywać się też będzie w działania podejmowane w zakresie dyplomacji publicznej.

Udział członków Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w tej konferencji stanowi efekt zauważenia przez Światową Radę Badań nad Polonią ostatnich osiągnięć Towarzystwa w zakresie popularyzacji wiedzy o ziemi łomżyńskiej, a w szczególności podjęcia przez ŁTN dotychczas niezbadanego naukowo problemu łomżyńskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych, który jest zgłębiany w ramach realizacji projektu pt. Losy łomżyńskich emigrantów w źródłach z lat 1900-1950. Edycja wybranych źródeł emigracyjnych w kontekście historyczno-kulturowym.

Jako Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów jesteśmy dumni z reprezentowania Łomży i ziemi łomżyńskiej podczas tak doniosłego wydarzenia.