Redakcja „Studiów Łomżyńskich” prosi o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowaniu tekstu w wersji elektronicznej:

1. Wielkość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego komputeropisu (format A4, jedna strona około 1800 znaków).
2. Czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość: 12, interlinia: 1,5, wyrównanie: (oprócz tytułu) wyjustowanie. Jeśli w tekście zastosowano fonty niestandardowe, prosimy o ich dołączenie na dowolnym nośniku lub przesłanie drogą elektroniczną.
3. Tytuł całości zapisujemy wersalikami – 14, wyśrodkowany; śródtytuły powinny być wyboldowane (wielkość – 12), wyrównane do lewej.
4. Rysunki, tabele i wykresy powinny być wykonane w wersji elektronicznej bez cieniowania. Fotografie powinny mieć rozszerzenie: .JPG, .gif, .bmp, .png, .tif. Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia na reprodukowanie fotografii w tekście.
5. Stosujemy przypisy bibliograficzne dolne, zgodnie z zasadą: J. Siatkowski, Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach, Warszawa 2005, Uniwersytet Warszawski, s. 35; J. Andrzejewska, Udział bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej, „Biblioteka w Szkole” 200, nr 2, s. 1.; A. Hutnikiewicz, Badania nad literaturą Młodej Polski, [w:] Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, Warszawa 1986, Czytelnik, s. 92.
6. Przy opisie dokumentów elektronicznych trzeba wskazać datę wejścia na witrynę.
7. W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism.
8. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek i ich części (rozdziałów), a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
9. Krótsze cytaty wyróżniamy cudzysłowem, dłuższe zaś – czcionką Times New Roman, 10, interlinia – 1;
10. Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczymy na język polski. Tłumaczenie umieszczamy w przypisie dolnym.
11. Bibliografię podajemy w zapisie oryginalnym (nie należy transkrybować) według wzoru: Siatkowski J., 2005, Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Andrzejewska J., 2000, Udział bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej, „Biblioteka w Szkole”, nr 2, s. 1–2.
Hutnikiewicz A., 1986, Badania nad literaturą Młodej Polski, [w:] Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, Warszawa: Czytelnik, s. 192–224.
12. Do tekstu należy dołączyć streszczenie (około 1800 znaków) w języku polskim i w języku angielskim oraz tytuł w języku angielskim.
13. Po tytule artykułu prosimy o podanie słów kluczowych (do pięciu wyrazów) po polsku i angielsku.
14. Na początku tekstu w lewym górnym rogu prosimy o podanie imienia i nazwiska, w kolejnych wierszach nazwę reprezentowanej instytucji, np. Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku
15. Prosimy również o przygotowanie 4-5 linijek (Times New Roman, wielkość: 12, interlinia: 1,5) informacji o autorze tekstu (np. osiągnięcia i stopień naukowy, dotychczasowa działalność) i podanie dokładnego adresu do korespondencji – pocztowego oraz e-mailowego, a także adresu miejsca pracy.

Materiały do tomu bieżącego należy nadsyłać do 30 kwietnia. Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia części materiałów do następnego tomu oraz odrzucenia tekstów niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych. Autorzy zamieszczonych w danym tomie artykułów nie otrzymują honorariów. Wydawca przesyła po jednym egzemplarzu autorskim publikacji.