Zasady recenzowania artykułów składanych w redakcji Studiów Łomżyńskich:

1. Wszystkie artykuły publikowane w „Studiach Łomżyńskich” są opiniowane przez Kolegium Redakcyjne na podstawie opinii niezależnych recenzentów spoza jednostki. Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej czasopisma, natomiast listę recenzentów współpracujących w danym roku zamieszcza w danym rocznika publikacji. Wstępnej kwalifikacji artykułów do druku dokonuje redaktor naczelny, w porozumieniu z redaktorem tematycznym z dziedziny, której dotyczy artykuł, po czym ustala na wniosek redaktora tematycznego 2 recenzentów. W przypadku artykułów w języku obcym jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora artykułu.
2. Podczas recenzowania artykułów do „Studiów Łomżyńskich” przestrzegana jest zasada zachowania poufności. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innym przypadku recenzent podpisuje oświadczenie, że pomiędzy autorem a recenzentem nie zachodzi konflikt interesów, tj. nie występują bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, koleżeńskie, konflikt), podległość zawodowa i bezpośrednia współpraca naukowa w okresie poprzedzającym przygotowanie recenzji.
3. Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, na przygotowanym przez redakcję formularzu, zawierają merytoryczną oceną artykułu i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji w przedstawionej formie, dopuszczenie do publikacji po wprowadzeniu wskazanych zmian i poprawek lub jego odrzuceniu. Redakcja ocenia wprowadzone zmiany i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do druku artykułu lub skierowaniu do ponownej recenzji.
4. Ostateczna decyzja o kwalifikowaniu lub odrzuceniu publikacji podejmowana jest przez redaktora naczelnego.