Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo red. Dorota Krystyna Rembiszewska

Tom jest zbiorem artykułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny. Prezentują one najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie prac nad słownictwem gwarowym. Przedstawiono m.in. koncepcje nowych słowników, a także zaawansowanie prac nad już opracowywanymi. Szczególnie ważne jest, że problemy te przedstawiają właśnie sami twórcy tych słowników. Istotne są też artykuły o charakterze przeglądowym szczegółowo omawiające spuściznę leksykograficzną poszczególnych krajów słowiańskich