Spotkanie podsumowujące projekt „Laboratorium Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Mazowsza i Podlasia” realizowany w ramach dofinansowania MNiSW w programie DIALOG 27.09.2017 r.

W ostatnią sobotę września br. w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów odbyło się otwarte spotkanie podsumowujące projekt: „Laboratorium Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Mazowsza i Podlasia” realizowany przez zespół członków ŁTN,  finansowany ze środków MNiSW w ramach programu „DIALOG”. Spotkanie miało na celu przedstawienie efektów projektu i wskazanie dalszych perspektyw badawczych.  Prowadziła je kierownik przedsięwzięcia dr Małgorzata K. Frąckiewicz. Uczestniczyli w nim również członkowie zespołu realizującego przedsięwzięcie.

Podczas spotkania omówione zostały kolejno źródła pozyskane w ramach podjętych prac, służące poznaniu dziejów pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Ponadto zwrócono uwagę na możliwości i potrzebę kontynuacji badań w ramach utworzonego „Laboratorium”. Uczestnicy zgodnie przyznali, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zakupu sprzętu technicznego mogącego pomieścić, zabezpieczyć oraz przetwarzać zgromadzony, obszerny materiał, do który stanowią: fotografie, dokumenty (akta metrykalne oraz urzędowe stanu cywilnego – XVI-XVIII w.), dokumenty życia codziennego (pamiętniki, kroniki), politycznego (akta sejmikowe), wywiady, materiał kartograficzny i inne. Dzięki zakupowi 4 komputerów, dysków przenośnych, świetnych jakościowo aparatów fotograficznych i dyktafonów oraz mikroskopu możliwe stało się osiągnięcie celów projektu, zakładających badanie dawnego społeczeństwa pogranicza mazowiecko-podlaskiego z perspektywy interdyscyplinarnej. Udało się wykorzystać związki i badawcze miejsca wspólne  nauk historycznych (np. genealogia, demografia), kulturoznawstwa i językoznawstwa (np. antroponimia, onomastyka), by stworzyć odpowiednią bazę źródłową do pogłębienia badań. Zgodnie przyznano, że dzięki dofinansowaniu z programu „DIALOG” Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe miało wyjątkową możliwości pozyskania i zgromadzenia materiałów źródłowych. Ponadto dzięki niemu otworzyło sobie nową perspektywę badawcze nad dziejami Mazowsza i Podlasia i odpowiednie do tego nowoczesne zaplecza naukowo-techniczne.

Na zakończenie spotkania dr Małgorzata K. Frąckiewicz podziękowała za zaangażowanie i efektywną pracę zespołową, życząc kontynuacji projektu i właściwego wykorzystania bazy źródłowej w dalszych latach funkcjonowania „Laboratorium Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Mazowsza i Podlasia”.