STATUT

STATUT ŁOMŻYŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO IM. WAGÓW

Rok założenia 1975

PREAMBUŁA

Dbając o rozwój intelektualny społeczeństwa, w szczególności zaś mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej, troszcząc się o historię i wykazując dbałość o jej materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, nawiązując do najlepszych tradycji polskich towarzystw naukowych, pragnąc szerzyć myśl oświeceniową wśród ludzi dla dobra ogółu, podtrzymując myśl założycieli Towarzystwa, w szczególności Heleny Czernek i Piotra Bańkowskiego oraz kierując się myślą oświatową jego patronów Jakuba i Antoniego Wagów, będąc wiernymi ideom przez nich wyznawanymi

Statut ten uchwalamy.

Zobowiązujemy wszystkich, którzy będą go stosowali, aby czynili to w imię dobra Ziemi Łomżyńskiej i jej mieszkańców.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Towarzystwem”, jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy społeczno-naukowej dla dobra ogólnego.
 2. Towarzystwo nosi nazwę: „Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów” z odpowiednikami w językach: łacińskim “Societas Scientiarum Lomzensis”, francuskim “Société des Sciences de Lomza” oraz angielskim “The Brothers Waga Łomza Scientific Society”.
 3. Towarzystwo dla streszczenia nazwy używa skrótu: “ŁTN im. Wagów”.

§ 2

 1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łomża.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś obszar województw podlaskiego, mazowieckiego oraz ziem ościennych.

§ 3

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może prowadzić biuro i zatrudniać pracowników.

§ 4

Towarzystwo działa zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, niniejszym Statutem oraz regulaminami Towarzystwa i uchwałami jego organów.

§ 5

 1. Towarzystwo posługuje się pieczęciami:

1) okrągłą z własnym znakiem graficznym w środku oraz napisem w otoku: “Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Rok zał. 1975” i z odpowiednikami w językach wymienionych w § 1 ust. 2.

2) podłużną oraz innymi pieczęciami i znakami określonymi w przepisach szczegółowych.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności oraz może zawierać z nimi porozumienia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Celami Towarzystwa są:

 1. Pielęgnowanie, krzewienie i rozwijanie nauki, kultury i oświaty, zwłaszcza wśród młodzieży.
 2. Inspirowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych z uwzględnieniem potrzeb Ziemi Łomżyńskiej i regionu.
 3. Gromadzenie materiałów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem ziemi łomżyńskiej, jej historii, dorobku, a także odrębności kulturowych i językowych.
 4. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy w ramach dyscyplin naukowych.
 5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych.
 6. Dbałość o dziedzictwo kulturowe jako dobro wspólne mieszkańców ziemi łomżyńskiej oraz ziem ościennych.
 7. Dbanie o zrównoważony rozwój i równy dostęp do nauki i edukacji osobom zagrożonym wykluczeniem z oświaty i pozbawionym szerokiego dostępu do edukacji, nauki i kultury.
 8. Organizacja i wspieranie prac badawczych w zakresie nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, przyrodniczych i teologicznych.
 9. Reprezentacja członków na forum instytucji organizujących i koordynujących życie naukowe.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Rozwijanie życia naukowego regionu.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Towarzystwa jest:

PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;

PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Animowanie społecznej aktywności edukacji kulturalnej, edukacji ekologicznej, edukacji zdrowotnej, edukacji turystycznej i edukacji sportowej;

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

PKD 91.01.A – Działalność biblioteki ŁTN – gromadzenie, katalogowanie, wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków;

PKD 91.01.B – Działalność archiwistyczna ŁTN – gromadzenie, katalogowanie, wypożyczanie i przechowywanie książek, map periodyków archiwalnych;

PKD 91.02 – Działalność muzeów – pozostałe muzea wyspecjalizowane;

PKD 94.99 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Towarzystwa jest:

PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;

PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Animowanie społecznej aktywności edukacji kulturalnej, edukacji ekologicznej, edukacji zdrowotnej, edukacji turystycznej i edukacji sportowej;

PKD 91.01.B – Działalność archiwistyczna ŁTN – gromadzenie, katalogowanie, wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków archiwalnych;

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

PKD 94.99 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna przyjęta w poczet członków zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, interesująca się zagadnieniami nauki i jej popularyzacją, po złożeniu pisemnej deklaracji i po przyjęciu jej przez Zarząd. Na uchwałę Zarządu odmawiającą przyjęcia w poczet członków przysługuje zainteresowanej osobie odwołanie do Walnego Zebrania Członków wg trybu określonego w §15 ust. 3 statutu.

§ 11

Każdy członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zebraniu,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 3. przedstawiać Zarządowi kandydatów na członków honorowych i zwyczajnych,
 4. korzystać ze zbiorów bibliotecznych, urządzeń oraz obiektów Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami,
 5. brać udział w sesjach, seminariach, sympozjach, posiedzeniach, odczytach i wykładach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
 6. publikować w wydawnictwach Towarzystwa własne prace naukowe i popularnonaukowe, przyjęte przez organ nadzorujący wydawnictwa,
 7. reprezentować Towarzystwo na zewnątrz z upoważnienia władz.

§ 12

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. realizowania celów i zadań statutowych Towarzystwa,
 3. aktywnego uczestnictwa w pracach komisji lub sekcji naukowych,
 4. dbania o dobre imię Towarzystwa,
 5. regularnego, tj. w terminie do 30 czerwca opłacania składki członkowskiej za dany rok,
 6. dbania o majątek Towarzystwa,
 7. postępowania zgodnie z zasadami etyki pracy naukowej i zasadami współżycia społecznego.

§ 13

 1. Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby wybitnie zasłużone na polu nauki i kultury, popularyzujące cele statutowe Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Towarzystwa na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, przy czym zwolniony on jest z opłacania składki członkowskiej.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca zainteresowanie celami statutowymi Towarzystwa oraz gotowość wspierania finansowego jego działalności, przyjęta w poczet członków przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający może uczestniczyć w pracach Towarzystwa z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

1.Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2) pozbawienia członkostwa z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres pięciu lat lub działania na szkodę Towarzystwa,

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, będącego osobą prawną,

4) pozbawienia członkostwa w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów,

5) pozbawienia członkostwa na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

6) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała,

2. W przypadku pozbawienia członkostwa należy podać przyczyny pozbawienia członkostwa i wskazać tryb i zasady odwoływania się od decyzji.

3. Odwołanie od decyzji o pozbawieniu członkostwa składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozstrzyga sprawę na najbliższym   Zebraniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 16

Zarząd Towarzystwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę o zwolnieniu członka zwyczajnego z opłacania składek.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17

1. Władzami Towarzystwa są :

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że 3/4 obecnych na Walnym Zebraniu Członków uchwali jawne głosowanie.

3. W przypadku odejścia lub wykluczenia ze stanowiska członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź członka Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić poprzez dokooptowanie osoby spośród członków Towarzystwa, którą wskaże organ, do którego następuje kooptacja.

4. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej statutowego składu danego organu.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się corocznie, najpóźniej do końca drugiego kwartału roku.
 4. O terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z określeniem jego terminu i porządku:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa – nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania.

                6. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. wybór spośród członków Towarzystwa Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,
 4. uchwalanie kierunków działalności pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznych budżetów,
 5. określanie wysokości i terminu opłacania składek,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Towarzystwa,
 7. wyrażanie zgody – na wniosek Zarządu – na zbycie składników majątku Towarzystwa,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i wspierającego oraz nadawanie odznaki ŁTN wedle ustanowionego przez siebie regulaminu,
 9. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa lub odmowy przyjęcia w poczet członków,
 10. rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa.

§ 20

 1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy przewodniczący zebrania wybrany spośród członków obecnych na zebraniu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania uczestniczących w Zebraniu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W II terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 4. Do ważności uchwał w sprawie zmiany statutu wymagana jest większość 2/3 biorących udział w głosowaniu.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania oraz protokolant (sekretarz zebrania).
 6. Przy wyborze władz Towarzystwa, za wybranych uważa się tych członków, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 7. Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. Protokół jest sporządzany przez osobę wybraną na Sekretarza Zebrania spośród obecnych na zebraniu.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Do prawomocności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone.
 6. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
 8. W umowach lub sporach z członkami Zarządu, stowarzyszenie reprezentować będzie członek organu kontroli wskazany w jego uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 22

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy wykonywanie celów Towarzystwa, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie zadań i programów określonych przez Statut i Walne Zebranie Członków,
 3. zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 4. uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania oraz zatwierdzanie regulaminów uchwalanych przez poszczególne Wydziały, Sekcje i Komisje,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i pozbawienia członkostwa w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 24

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa w zakresie jego praw i obowiązków, z wyłączeniem spraw finansowych, wymagane są podpisy: Prezesa Towarzystwa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub członka Zarządu upoważnionego do zastępstwa Skarbnika.
 2. Do zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych Towarzystwa wymagane są podpisy: Prezesa Towarzystwa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub członka Zarządu upoważnionego do zastępstwa Skarbnika.
 3. Dyrektor Biura może zostać upoważniony przez Zarząd Towarzystwa do jednoosobowego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości określonej w uchwale Zarządu. 

§ 25

Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, brać czynny udział w pracach Towarzystwa, spełniać powierzone im funkcje i zadania oraz składać sprawozdania z ich realizacji.

Komisja Rewizyjna

§ 26

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Towarzystwa.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być osoby pełniące jednocześnie funkcje członka Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola stanu majątku Towarzystwa,

b) kontrola – raz do roku całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa pod względem celowości, zgodności z prawem, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

c) kontrola opłacania składek członkowskich,

d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności finansowej i gospodarczej oraz zarządzania majątkiem Towarzystwa.

2. Komisja może zlecić wykonanie ekspertyzy finansowo-księgowej rzeczoznawcom, po uzgodnieniu z Zarządem kosztów tej ekspertyzy.

3. Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i stawia wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.

4. Komisja w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru nad działalnością Towarzystwa nie podlega Zarządowi.

§ 29

 1. Posiedzenia Komisji są prawomocne, jeżeli w obradach uczestniczy trzech członków w tym przewodniczący lub jego zastępca.
 2. Szczegółowe zasady działania Komisji określa jej Regulamin wewnętrzny.

Sąd Koleżeński

§ 30

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.

§ 31

 1. Do Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa, dotyczących naruszania praw członków Towarzystwa, postanowień Statutu, naruszeń postępowania zgodnie z zasadami etyki pracy naukowej i zasadami współżycia społecznego.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Towarzystwie.
 4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków wg trybu określonego w §15 ust. 3 statutu.
 5. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1) Upomnienia,

2) Nagany.

         6. Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o pozbawienie członkostwa.

§ 32

Dyrektor Biura ŁTN im. Wagów

Zarząd powołuje i odwołuje dyrektora Biura ŁTN koordynującego działalność Towarzystwa, Zarząd ustala również wynagrodzenie i zakres obowiązków Dyrektora.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE TOWARZYSTWA

Rada Naukowa

§ 33

 1. Zarząd dla podniesienia jakości swoich merytorycznych działań może powoływać Radę Naukową ŁTN jako organ ekspercko-konsultacyjno-doradczy.
 2. Funkcjonowanie Rady Naukowej reguluje regulamin przyjęty przez Zarząd ŁTN.

Rada Wydawnicza

§ 34

 1. Zarząd dla podniesienia jakości wydawanych przez Towarzystwo publikacji może powoływać Radę Wydawniczą ŁTN jako organ ekspercko-doradczo-opiniujący.
 2. Funkcjonowanie Rady Wydawniczej reguluje regulamin przyjęty przez Zarząd ŁTN.

Biuro Towarzystwa

§ 35

 1. Biuro Towarzystwa wykonuje zadania organizacyjno-administracyjno-techniczne związane z działalnością Towarzystwa.
 2. Biurem Towarzystwa kieruje Dyrektor Biura ŁTN im. Wagów powoływany i odwoływany przez Zarząd.

Biblioteka Naukowa

§ 36

 1. Towarzystwo prowadzi Bibliotekę Naukową, zwaną dalej Biblioteką.
 2. Biblioteka działa na podstawie Regulaminu ustanowionego przez Zarząd.

Gabinet im. Janiny i Piotra Bańkowskich

§ 37

Gabinet Janiny i Piotra Bańkowskich jest zabytkiem ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków i będącym w wyłącznej dyspozycji ŁTN im. Wagów, stanowiąc integralną część Biblioteki Naukowej oraz stałą ekspozycję muzealną w siedzibie ŁTN.

Sekcje naukowe

§ 38

 1. Sekcje naukowe tworzy się dla realizacji poszczególnych zadań Towarzystwa.
 2. Sekcje tworzy i znosi Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3/4 członków danej Sekcji.
 3. Sekcje działają na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd regulaminów lub otrzymanych od niego zaleceń.
 4. Sekcje posiadają własne zarządy składające się z trzech członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
 5. Wewnętrzną strukturę organizacyjną sekcji zatwierdza Zarząd.

Pracownie naukowe i techniczne

§ 39

 1. Zarząd może tworzyć pracownie naukowe i techniczne.
 2. Pracownie naukowe i techniczne działają na podstawie regulaminów ustanowionych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 40

 1. Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) składki członkowskie,

2) dotacje,

3) darowizny, spadki, zapisy i dotacje osób fizycznych,

4) wpływy z tytułu zleconych Towarzystwu prac naukowobadawczych, ekspertyz, prac wydawniczych oraz innych zadań wyszczególnionych w 9 ust. 3,

5) wpływy ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa,

6) dochody pracowni prowadzonych przez Towarzystwo,

7) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego stanowiącego własność Towarzystwa,

8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,

9) przychody z innych rodzajów działalności statutowej.

                 2. Zabrania się Zarządowi:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, czyli tzw. „osób bliskich”.

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

§ 41

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Towarzystwa.
 3. O podjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały o zmianie statutu.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 42

 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
 3. Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku braku kworum, uchwałę w przedmiocie zmiany statutu można podjąć na Walnym Zebraniu w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków.
 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęty przez Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ŁTN im. Wagów dnia 22 czerwca 2019 roku. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku.

§ 43 (tajny)
1. Licznik na stronie name.lomza.pl musi rosnąć!