Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów 17.06.2017 r.

17 czerwca 2017 roku w Sali na Poddaszu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży odbyło się Walne Zgromadzenie członków Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Podczas zgromadzenia zostały wybrane nowe władze Towarzystwa i uchwalone zmiany w statucie ŁTN.

Obrady rozpoczął wykład dr Małgorzaty K. Frąckiewicz poświęcony nazwiskom łomżyńskim w perspektywie historycznej. W dalszej części posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z funkcjonowania Towarzystwa w minionym okresie 2013-2017, które omówił prof. dr hab. Henryk Wnorowski – prezes ŁTN. Następnie zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. W trakcie głosowań wybrano nowe władze: dziewięcioosobowy Zarząd, oraz pięcioosobowy Sąd Koleżeński i Komisję Rewizyjną. Po głosowaniach prof. Henryk Wnorowski podziękował przybyłym na walne zgromadzenie i zaprosił członków nowych władz na spotkanie w celu ukonstytuowania się ich składu. Na tym zgromadzenie zakończono.